Samorząd Uczniowski

Zapraszamy do zakładki SU:

Samorząd Uczniowski – Szkoła Podstawowa nr 61 w Poznaniu (zs6.edu.pl)

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą            się współdecydowania o własnych sprawach, ideę samorządności  wprowadzano poprzez:

 •  uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 •  organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 •  analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 •  znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
 •  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 •  reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
 •  zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
 •  prezentowanie dobrego imienia szkoły,
 •  podtrzymywanie tradycji,
 •  współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 •  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 •  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
 •  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 •  prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.