Projekty i programy

,,BLISKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ- 2015/2016”
– ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLASY II D i III C

Sztuka to przestrzeń, w której zazębiają się rozmaite tworzywa
i substancje: dźwięki, brzmienia, kształty, barwy, słowa…, gromadzą się uczucia kreującego i percypującego, pojawiają się asocjacje, analogie, gra odczytań przypisywanych wytworom. Ale jeden element pozostaje dla niej stały – osoba sprawcy, czyli tego, który tworzy. [ M. Knapik, 2003]

       W tym roku szkolnym kontynuujmy ten rodzaj zajęć dodatkowych – warsztaty sztuki. Cykliczne 2 – 4 razy w semestrze planujemy wyjścia, wycieczki, spotkania w szkole poświęcone szeroko pojętej ,,sztuce”. Uczymy dzieci dostrzegać piękno w dziełach plastycznych, muzycznych, literackich, w otaczającym środowisku i odczuwać potrzebę wyrażania go przez twórczość artystyczną. Koszty wyjść ( bilety wstępu) oraz przejazdów MPK ponoszą uczniowie.

Przewidywana liczba uczestników : 20
(10 osób z klas II i 10 osób z klas III)

CELE OGÓLNE:

– wprowadzenie dziecka w świat wartości sztuki i ułatwianie rozumienia języka sztuki,

– aktywizowanie dziecka w procesie odbioru wytworów sztuki,

– zachęcanie dziecka do samorodnej twórczości artystycznej,

– kształtowanie i doskonalenie jakościowych kompetencji dziecka jako odbiorcy sztuki.

                         Organizatorki: mgr Dorota Skierska, mgr Dorota Maćkowiak

 

Projekt edukacyjny działania lokalnego

DZIECI – DZIECIOM

„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

NAZWA
PROGRAMU
Dzieci – Dzieciom
PLACÓWKA
Zespół Szkół nr 6
Szkoła Podstawowa nr 61 w Poznaniu, ul. Szczepankowo 74

 

WSPÓŁPRACA Dom Dziecka w Górze, ul. Dworcowa 2

 

CZAS REALIZACJI Od października 2010r (nieokreślony)

 

OSOBA NADZORUJĄCA dyr. Tamara Przybyła-Bartczak

 

KOORDYNATOR PROGRAMU mgr Justyna Pasternak

 

AUTOR PROGRAMU mgr Justyna Pasternak, mgr Małgorzata Wiczyńska, mgr Anita Walkowiak
CEL OGÓLNY:
 • Kształtowanie wrażliwości dzieci na potrzeby innych

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Rozumie trudne sytuacje środowiskowe, w których znalazły się inne dzieci
 • Wykazuje inicjatywę niesienia pomocy rówieśnikom przebywającym w Domu Dziecka
 • Aktywnie angażuje się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły
 • Rozwija u siebie zdolność empatii

FORMY REALIZACJI

Wszystkie zbiórki oraz akcje na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Górze przeprowadzane będą w zależności od potrzeb

 • szukanie sponsorów
 • zbiórka odzieży
 • zbiórka pomocy i przyborów szkolnych
 • zbiórka książek, bajek oraz czasopism
 • zbiórka gier i zabaw
 • organizowanie „Balu karnawałowego”
 • nawiązanie korespondencji
 • okazjonalne występy szkolnego teatrzyku „Kacperek” w Domu Dziecka
 • przygotowanie okazjonalnych paczek

WSTĘP

Pracując w szkole zauważyłyśmy wzrost agresji wśród dzieci oraz obojętność na los i potrzeby rówieśników. W związku z tym postanowiłyśmy poruszyć sumienia oraz rozbudzić poczucie empatii choć u niektórych podopiecznych. Chciałyśmy zwrócić szczególną uwagę na możliwości dzielenia się swoimi zabawkami, książkami, przyborami szkolnymi itp. z dziećmi pokrzywdzonymi przez los. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziłyśmy już zbiórkę zabawek, maskotek, gier i książek. Akcja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów nasze szkoły jak i ich rodziców. Okazało się, że jest wielu wśród nas, którzy myślą podobnie. Postanowiłyśmy opracować projekt współpracy z Domem Dziecka, który ułatwi nam zaplanowanie i przedsięwzięcie odpowiednich kroków oraz usystematyzować nasze działania i plany.

Przedstawiciele szkolnych organizacji tj. Samorząd Uczniowski oraz Caritas również z dużym zaangażowaniem włączyli się powstania projektu.

Miejmy nadzieję, że współpraca ta będzie owocna dla obu stron oraz uświadomi naszym uczniom, że można czerpać radość, satysfakcję i dumnym z niesienia pomocy innym.

EWALUACJA

 • ocena działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu działań
 • prezentacja efektów pracy dzieci w postaci dokumentacji fotograficznej.

 

MALI BADACZE 

czyli odkrywanie i poznawanie otaczającego świata

Zajęcia odbywają się we wtorki, a ze względu na tematykę są przewidziane dla dzieci z klas III – ich. Obejmują treści matematyczno – przyrodnicze i są ukierunkowane na prace z uczniem zdolnym, ale i zainteresowanym tymi treściami oraz zagadnieniami.

Mam nadzieję, że proponowane treści na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Poznań dla lepszego poznania” okażą się równie ciekawe jak rok wcześniej.

Podstawowym celem programu jest zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie.

CELE OGÓLNE
 • Przeprowadzanie prostych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji
 • Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i sprawdzania ich prawdziwości
 • Zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie
 • Poznawanie przyrody w aktywnym działaniu z elementami zabawy i przeżywania
 • Rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Potrafi bezpiecznie przeprowadzić proste doświadczenie, eksperyment i obserwację
 • Udowadnia prawdziwość swoich hipotez
 • Poznaje obiekty wielozmysłowo i wieloaspektowo
 • Wykazuje dociekliwość i zainteresowanie poprzez umiejętne zadawanie pytań
 • Zna wybrane zależności występujące w przyrodzie
 • Stosuje w praktyce poznane reguły matematyczne
 • Proponuje własne warianty doświadczeń i eksperymentów
 • Korzysta z wielu źródeł informacji i wiedzy

Prowadząca: mgr Justyna Pasternak

PROGRAM EDUKACYJNY –

„RODZINNIE RADOŚNIE RUCHLIWIE”

„Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat”

/ J. Korczak/

Zabawa należy do podstawowych form aktywności człowieka, jest to działalność podejmowana dobrowolnie i wypływająca z bezpośrednich potrzeb i zainteresowań. U dzieci, pierwsza forma uczenia się i poznawania rzeczywistości, jest działalnością wykonywaną dla przyjemności, którą sama sprawia. Zabawa to działalność o charakterze twórczym, stanowi doskonały środek stymulujący aktywność twórczą uczniów, sprzyja także rozwijaniu zdolności: zarówno ogólnych, jak i specjalnych. Znaczący jest wpływ zabaw na rozwój procesów motywacyjno – emocjonalnych.

Zastosowanie zabaw w nauczaniu początkowym sprzyja wytwarzaniu u dzieci pozytywnej motywacji do uczenia się. Zabawy ułatwiają wytwarzanie motywacji zadaniowej, przy której uczeń chętnie podejmuje się wykonania zadania, ponieważ czerpie z tego satysfakcję. Jeżeli ćwiczenia połączymy z elementami gry czy zabawy, czynność ta stanie się bardziej atrakcyjna i niezbyt nużąca.

Zakładając, że rodzic spędza na ogół osiem godzin dziennie w pracy, kolejną godzinę traci na dojazdy, nie ma w tygodniu wiele czasu na przebywanie z dzieckiem. Szybkie tempo życia, zapracowanie, obowiązki domowe sprawiają, że często rodzice w ciągu dnia nie znajdują czasu na spontaniczną zabawę z dzieckiem, częściej są to rozmowy, wspólne sprzątanie domu czy wyjście na zakupy. Opracowany przeze mnie program ma na celu zachęcenie rodziców, by raz na jakiś czas znaleźć chwilę na wspólną zabawę, przedsięwzięcie mające na celu przeżycie radosnych chwil. Będzie to taka intensywna godzina, podczas której dziecko ma rodzica dla siebie „na sto procent”.

Zajęcia w ramach programu „Rodzinnie Radośnie Ruchliwie” mają dać obu stronom możliwość dobrej zabawy w różnorodnej formie, tak by można było potem wykorzystać poznane zabawy w domu, kontynuować je, a nawet modyfikować w zależności od potrzeb, upodobań, nastroju.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 2. Ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk zarówno u dzieci jak i u rodziców.
 3. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 4. Poznawanie tańców integracyjnych, współczesnych, zabaw ruchowych, rymowanek, wyliczanek, które potem mogą rodzice wykorzystać w zabawach z własnymi dziećmi
 5. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno – ruchowych.
 6. Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
 7. Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się zasadom obowiązującym w zabawach i tańcach.
 8. Rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
 9. Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi.
 10. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia.
 11. Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
 12. Kształtowanie zainteresowania tańcem.
 13. Aktywny udział w życiu szkoły.

 

Warsztaty muzyczno-ruchowe zaplanowane są na okres od września 2015 r. do lutego 2016 r.

i odbywać się będą raz w miesiącu poza lekcjami. Obejmować będą wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej. Czas trwania spotkania to 45 minut. Będą to dwa spotkania dla rodziców uczniów klas pierwszych, dwie godziny dla klas drugich oraz dwie dla klas trzecich. Dokonałam podziału na grupy wiekowe ze względu na liczebność klas i zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw, które będą odbywać się na ogół w auli szkolnej.

Każde dziecko zaprasza na takie spotkanie jednego z rodziców, by uczestniczyć z nim

w proponowanych formach zabaw grupowych. Podczas zajęć dzieci i rodzice będą mieli również okazję poznania różnych rymowanek, wyliczanek, piosenek i zabaw plastycznych w oparciu o muzykę.

Zajęcia będą odbywały się w auli, sali gimnastyki korekcyjnej lub na boisku szkolnym po uprzednim przygotowaniu przestrzeni oraz przyrządów do zabaw i pląsów.

                                                                                       Autor programu

                                                                                        Żaneta Piernikowska