„RODZINNIE RADOŚNIE RUCHLIWIE”

 

PROGRAM EDUKACYJNY –

„RODZINNIE RADOŚNIE RUCHLIWIE”

„Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat”

/ J. Korczak/

Zabawa należy do podstawowych form aktywności człowieka, jest to działalność podejmowana dobrowolnie i wypływająca z bezpośrednich potrzeb i zainteresowań. U dzieci, pierwsza forma uczenia się i poznawania rzeczywistości, jest działalnością wykonywaną dla przyjemności, którą sama sprawia. Zabawa to działalność o charakterze twórczym, stanowi doskonały środek stymulujący aktywność twórczą uczniów, sprzyja także rozwijaniu zdolności: zarówno ogólnych, jak i specjalnych. Znaczący jest wpływ zabaw na rozwój procesów motywacyjno – emocjonalnych.

Zastosowanie zabaw w nauczaniu początkowym sprzyja wytwarzaniu u dzieci pozytywnej motywacji do uczenia się. Zabawy ułatwiają wytwarzanie motywacji zadaniowej, przy której uczeń chętnie podejmuje się wykonania zadania, ponieważ czerpie z tego satysfakcję. Jeżeli ćwiczenia połączymy z elementami gry czy zabawy, czynność ta stanie się bardziej atrakcyjna i niezbyt nużąca.

Zakładając, że rodzic spędza na ogół osiem godzin dziennie w pracy, kolejną godzinę traci na dojazdy, nie ma w tygodniu wiele czasu na przebywanie z dzieckiem. Szybkie tempo życia, zapracowanie, obowiązki domowe sprawiają, że często rodzice w ciągu dnia nie znajdują czasu na spontaniczną zabawę z dzieckiem, częściej są to rozmowy, wspólne sprzątanie domu czy wyjście na zakupy. Opracowany przeze mnie program ma na celu zachęcenie rodziców, by raz na jakiś czas znaleźć chwilę na wspólną zabawę, przedsięwzięcie mające na celu przeżycie radosnych chwil. Będzie to taka intensywna godzina, podczas której dziecko ma rodzica dla siebie „na sto procent”.

Zajęcia w ramach programu „Rodzinnie Radośnie Ruchliwie” mają dać obu stronom możliwość dobrej zabawy w różnorodnej formie, tak by można było potem wykorzystać poznane zabawy w domu, kontynuować je, a nawet modyfikować w zależności od potrzeb, upodobań, nastroju.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 2. Ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk zarówno u dzieci jak i u rodziców.
 3. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 4. Poznawanie tańców integracyjnych, współczesnych, zabaw ruchowych, rymowanek, wyliczanek, które potem mogą rodzice wykorzystać w zabawach z własnymi dziećmi
 5. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno – ruchowych.
 6. Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
 7. Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się zasadom obowiązującym w zabawach i tańcach.
 8. Rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
 9. Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi.
 10. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia.
 11. Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
 12. Kształtowanie zainteresowania tańcem.
 13. Aktywny udział w życiu szkoły.

Warsztaty muzyczno-ruchowe zaplanowane są na okres od września 2015 r. do lutego 2016 r.

i odbywać się będą raz w miesiącu poza lekcjami. Obejmować będą wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej. Czas trwania spotkania to 45 minut. Będą to dwa spotkania dla rodziców uczniów klas pierwszych, dwie godziny dla klas drugich oraz dwie dla klas trzecich. Dokonałam podziału na grupy wiekowe ze względu na liczebność klas i zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw, które będą odbywać się na ogół w auli szkolnej.

Każde dziecko zaprasza na takie spotkanie jednego z rodziców, by uczestniczyć z nim

w proponowanych formach zabaw grupowych. Podczas zajęć dzieci i rodzice będą mieli również okazję poznania różnych rymowanek, wyliczanek, piosenek i zabaw plastycznych w oparciu o muzykę.

Zajęcia będą odbywały się w auli, sali gimnastyki korekcyjnej lub na boisku szkolnym po uprzednim przygotowaniu przestrzeni oraz przyrządów do zabaw i pląsów.

                                                                                       Autor programu

                                                                                        Żaneta Piernikowska